خانوم پاف

  • ۰
  • ۰

جایی دیگر

گل آفتابگردانی باعث شد برگردم 

و بنویسم 

که من هنوز هستم 

می نویسم 

در همین همسایگی 

خواستید قدم رنجه کنید ، همین جا برایم پیام بگذارید 

آدرس خانه جدید سر راست است  . 


  • خانوم پاف